วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์จัดกิจกรรม ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ ตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
15  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๖๒ และ ๔๑๖-๖๔-๐๐๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลุกรัง จากถนนลาดยาง - หาดทรายขาว(ซอย 15)หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง