วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุง/ต่อเติมศาลา ๘ เหลี่ยมสำนักงานเทศบาสตำบลสำโรงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสำโรงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง,ทรายกรอง ประปาผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 13 และบ้านหนองปลาอีด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งดั้มพร้อมกระเช้าไฟฟ้า(รถกระเช้า) จำนวน 1 คัน (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า ประปาเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บน ๑๖๙๐ บุรีรัมย์ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง