วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกไม้แดง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ ตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ให้สะอาดเรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ให้สะอาดเรียบร้อย จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมารถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ ๒ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมารถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ ๓ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง