โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 
  กำหนดระยะเวลาที่จะทำการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี2565     กำหนดระยะเวลาที่จะทำการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี2565     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน      
บริการข้อมูล
 
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียน
บริการขอใบอนุญาตต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องกองช่าง
แบบฟอร์มคำร้องกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องกองคลัง
E-Service
รายงานแสดงงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ประจำปีงบประมาน2564
แผนที่หน่วยงาน
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

 
มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารความเสี่ยง
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

 

 
 
 
   


พิธีบวงสรวง เปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปลาอีด...

โครงการป้องกันอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาล ...

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ม.12...

ให้ความรู้กลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวที่บ้าน (State Quarantine / Alternative State Quarantine / Local Quarantine) ในการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...


พิธีบวงสรวง เปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปลาอีด...

โครงการป้องกันอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาล ...

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ม.12...

ให้ความรู้กลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวที่บ้าน (State Quarantine / Alternative State Quarantine / Local Quarantine) ในการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

อบรมให้ความรู้เบาหวาน ความดันให้กับผู้นำชุมชน/อสม....

ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนพร้อมภาพกิจกรรม...

โครงการอบรมการลดและคัดแยกขยะจากต้นทางตามหลักการ 3Rs...

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากต้นทาง (3Rs)...
 
 
11 พ.ค. 2565 กำหนดระยะเวลาที่จะทำการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี2565
28 เม.ย. 2565 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ป...
26 เม.ย. 2565 ประกาศ ขอขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส...
1 เม.ย. 2565 รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้...
24 มี.ค. 2565 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
24 มี.ค. 2565 ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภป.1) ปี2565
7 ก.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโค...
22 ก.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้าง
22 พ.ย. 2561 จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.40-001 (สา...
5 พ.ย. 2561 สรุปผลการประมาณราคาค่าบำรุงรักษา
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 202836 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน