โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 
  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน     รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน     ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566      
บริการข้อมูล
 
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียน
บริการขอใบอนุญาตต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องกองช่าง
แบบฟอร์มคำร้องกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องกองคลัง
E-Service
รายงานแสดงงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ประจำปีงบประมาน2564
แผนที่หน่วยงาน
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

 
มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารความเสี่ยง
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

 

 
 
 
   


ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง...

Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน...

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565...

พิธีบวงสรวง เปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปลาอีด...


ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง...

Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน...

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565...

พิธีบวงสรวง เปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปลาอีด...

โครงการป้องกันอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาล ...

โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ม.12...

ให้ความรู้กลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวที่บ้าน (State Quarantine / Alternative State Quarantine / Local Quarantine) ในการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

อบรมให้ความรู้เบาหวาน ความดันให้กับผู้นำชุมชน/อสม....
 
 
6 มี.ค. 2566 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และการขับเคลื่อนจริยธรรม
6 มี.ค. 2566 ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
5 ม.ค. 2566 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
24 พ.ย. 2565 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ...
11 พ.ค. 2565 กำหนดระยะเวลาที่จะทำการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี2565
28 เม.ย. 2565 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ป...
24 มี.ค. 2566 การริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาแก้ไขซ่อมแซมงานก่อสร้าง
24 มี.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) ร...
24 มี.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7 ก.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโค...
22 ก.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้าง
5 พ.ย. 2561 สรุปผลการประมาณราคาค่าบำรุงรักษา
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 254124 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน