โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 13     รณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน     ข่าวประชาสัมพันธ์ รคติดต่อหน้าฝน รู้ไว้พึงระวัง !!!      
บริการข้อมูล
 
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียน
บริการขอใบอนุญาตต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องกองช่าง
แบบฟอร์มคำร้องกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องกองคลัง
E-Service
รายงานแสดงงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ประจำปีงบประมาน2564
แผนที่หน่วยงาน
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

 
มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารความเสี่ยง
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

 

 
 
 
   


กิจกรรม การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย...

กิจกรรม หยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย...

โครงการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ และเครือข่ายของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566...

กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ...


กิจกรรม การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย...

กิจกรรม หยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย...

โครงการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ และเครือข่ายของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566...

กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ...

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2566...

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง...

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด...

Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน...
 
 
4 ก.ย. 2566 รณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน
27 ก.ค. 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ รคติดต่อหน้าฝน รู้ไว้พึงระวัง !!!
3 ก.ค. 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โล...
29 มิ.ย. 2566 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6 มี.ค. 2566 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และการขับเคลื่อนจริยธรรม
6 มี.ค. 2566 ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
19 ก.ย. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านโคกใหม่ หม...
24 มี.ค. 2566 การริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาแก้ไขซ่อมแซมงานก่อสร้าง
24 มี.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) ร...
24 มี.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7 ก.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโค...
5 พ.ย. 2561 สรุปผลการประมาณราคาค่าบำรุงรักษา
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 264396 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน