โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 เม.ย. 2565    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 72
  21 เม.ย. 2565    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14 พ.ศ.2562 69
  21 เม.ย. 2565    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 69
  21 เม.ย. 2565    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 69
  21 เม.ย. 2565    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2560 68
  21 เม.ย. 2565    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 62
  21 เม.ย. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 66
  21 เม.ย. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 65
  21 เม.ย. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 65
  21 เม.ย. 2565    พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 71

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 264400 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน