โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 สภาเทศบาลตำบล

   
  นายวีระศักดิ์  แจดนวน  
  ประธานสภาเทศบาล  
   
  นางถนัด มีสมาน  
  รองประธานสภาเทศบาล  
นายเกียรติศักดิ์  สาละ นายกิตติพงษ์  ราชสกล นางมณฑา  พวงจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นางชลอม  แก้วปริมประ นายปิ่น   จันทร์อยู่จริง นางบุญลือ  อาวุธพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นางธันวา  เจือจันทร์ นายน้อย ศรีกิมแก้ว นายใกล้รุ่ง   ศรีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
   
  นายกฤษดา   ชาติกระโทก  
  สมาชิกสภาเทศบาล  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 282673 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน