โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 สภาเทศบาลตำบล

   
  นายวีระศักดิ์  แจดนวน  
  ประธานสภาเทศบาล
0801527469
 
   
  นางถนัด มีสมาน  
  รองประธานสภาเทศบาล
0973348194
 
นายเกียรติศักดิ์  สาละ นายกิตติพงษ์  ราชสกล นางมณฑา  พวงจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
0939379969
สมาชิกสภาเทศบาล
0862584604
สมาชิกสภาเทศบาล
0984420108
นางชลอม  แก้วปริมประ นายปิ่น   จันทร์อยู่จริง นางบุญลือ  อาวุธพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
 0892855167
สมาชิกสภาเทศบาล
0918298142
สมาชิกสภาเทศบาล
0810732029
นางธันวา  เจือจันทร์ นายน้อย ศรีกิมแก้ว นายใกล้รุ่ง   ศรีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
0832453926
สมาชิกสภาเทศบาล
0810750288
สมาชิกสภาเทศบาล
0647900752
   
  นายทองฮวด  ชื่นอารมณ์  
  สมาชิกสภาเทศบาล
0913456733
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 301711 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน