โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566      
บริการข้อมูล
 
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียน
บริการขอใบอนุญาตต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องกองช่าง
แบบฟอร์มคำร้องกองสวัสดิการสังคม
แบบฟอร์มคำร้องกองคลัง
E-Service
รายงานแสดงงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ประจำปีงบประมาน2564
แผนที่หน่วยงาน
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 
ช่องทางการร้องเรียนทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

 
มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารความเสี่ยง
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

 

 
 
 
   


กีฬาหินหลุมเกมส์ครั้งที่15 วันแรก 13 กุมภาพันธ์ 2567 สนุกสนานแค่ไหนให้ภาพบรรยาย...

ธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

กิจกรรม การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย...

กิจกรรม หยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย...


กีฬาหินหลุมเกมส์ครั้งที่15 วันแรก 13 กุมภาพันธ์ 2567 สนุกสนานแค่ไหนให้ภาพบรรยาย...

ธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

กิจกรรม การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย...

กิจกรรม หยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย...

โครงการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ และเครือข่ายของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566...

กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ...

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2566...

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด...
 
 
7 มี.ค. 2567 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ห้ามเผาโดยเด็ดขาดในทุกพื้นที่ จังหวัดบ...
7 มี.ค. 2567 แนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
7 มี.ค. 2567 ค่าฝุ่น PM 2.5 ปริมาณเท่าไหร่อันตรายอย่างไร ?
22 ม.ค. 2567 กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจห้องชุดและที่ดิน จำน...
4 ก.ย. 2566 รณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน
19 ก.ย. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านโคกใหม่ หม...
24 มี.ค. 2566 การริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาแก้ไขซ่อมแซมงานก่อสร้าง
24 มี.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) ร...
24 มี.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7 ก.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโค...
5 พ.ย. 2561 สรุปผลการประมาณราคาค่าบำรุงรักษา
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 289143 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน