โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 เม.ย. 2565    กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 100
  11 เม.ย. 2565    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลือนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 94
  11 เม.ย. 2565    การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 93
  11 เม.ย. 2565    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 89
  11 เม.ย. 2565    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 93
  11 เม.ย. 2565    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 86
  11 เม.ย. 2565    หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี(เงินโบนัส) สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น 100
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298817 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน