โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.สำโรงใหม่
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 เม.ย. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 97
  22 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 105
  22 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 104
  22 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 94
  21 เม.ย. 2565    คู่มือปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน 95
  17 เม.ย. 2565    คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 96
  17 เม.ย. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลต ำบลส าโรงใหม่ ประจ ำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 95
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 282671 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน