โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ :www.samrongmai.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
     

 


   
  นายธรรมนอง พลประสิทธิ์  
  รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
โทร.
098-6177849
 
นางสาวชนิดาภา  มิตรเจริญ นางวิรดาษร  ใสสดศรี นายสมทรง  อภัยจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.
090-4284919

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.
0885762632

ผู้อำนวยการช่าง
โทร.
0894242282
นางศุภลักษณ์  แผ้วพลสง นางสาวชนิดาภา  มิตรเจริญ นางอรอนงค์  ไชยช่วย
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.
0972955758
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร.090-4284919

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. 0844703037

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 298820 คน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน